certifikace ekologického zemědělství

PEFC – Chain of Custody

Úvodem – základní informace

Základem certifikačního systému pro trvale udržitelné obhospodařování lesů PEFC (= Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) jsou mezinárodní usnesení na ochranu lesů. Hlavním cílem PEFC je dokumentování a zlepšení trvale udržitelného obhospodařování lesů s ohledem na ekonomické, ekologické a sociální požadavky a standardy.

Certifikace celého procesu zpracovávání dřeva („Chain-of-Custody“) umožňuje sledovat celý tok zboží – od certifikovaného dřeva z lesa přes zpracovatelský podnik až po hotový výrobek. Takto lze snadno prokázat, že hotový a certifikovaný produkt pochází skutečně z trvale udržitelného lesního hospodářství.
 

Pro koho je tato certifikace určena

Certifikace PEFC nabízí dřevozpracujícím podnikům možnost použít záruku původu dřeva jako konkurenční výhodu a vycházet tak vstříc zákazníkům, kteří ve stále větší míře vyžadují výrobky certifikovaného původu.

V zásadě mohou být všechny produkty na bázi dřeva, které pochází z lesů s certifikací PEFC, certifikovány podle standardu PEFC Chain of Custody Standard.
 

Požadavky

Základním prvkem standardů PEFC je zpětná vysledovatelnost původu dřeva.

Každý podnik certifikovaný podle PEFC dokládá původ dřeva v rámci celého výrobního řetězce s pomocí kontrolního systému, který zaručuje, že použitá surovina pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství. Standard PEFC nabízí certifikovaným podnikům dvě metody pro zpětné vysledování původu dřeva:

Kromě toho musí být dodrženy i tyto požadavky:

Všechny požadavky kladené na podniky s certifikací PEFC jsou podrobně popsány ve standardu PEFC.
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

Jako akreditovaný certifikační orgán nabízí ABCERT pomoc všem zpracovatelům dřeva, kteří chtějí certifikovat svůj podnik podle PEFC:

První kontrola ze strany ABCERT pro certifikaci PEFC se uskuteční v okamžiku, kdy budou ve Vašem podniku účinně plněny požadavky podle standardu PEFC. Pro usnadnění tohoto úkolu Vám ABCERT nabízí provedení tzv. předběžného auditu.

Zkušení pracovníci ABCERT pak jednou za rok kontrolují celý Váš podnik – termín této kontroly s Vámi bude dohodnut předem.

Doporučujeme, aby se tohoto termínu zúčastnil vedoucí podniku a případně i další kompetentní osoba, která bude schopna zodpovídat případné otázky.

Kontrola bude zaměřena na dokumentaci, která je v podniku vedena, a na všechny doklady, potvrzení a ověření, potřebná pro udělení certifikace PEFC.

Potvrdí-li kontrola ABCERT, že jsou ve Vašem podniku všechny požadavky podle standardu PEFC splněny, obdržíte certifikát PEFC - Chain of Custody s platností na tři roky. Poté bude Váš podnik zanesen do databanky PEFC.
 

Co musíte udělat Vy

Máte-li zájem o certifikaci Vašeho podniku podle standardů PEFC-Chain of Custody, doporučujeme Vám uzavřít s ABCERT příslušnou smlouvu. Ceník všech činností prováděných v rámci této smlouvy naleznete v naší Nabídce služeb.

K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály níže uvedených dokladů:

Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.

Všechny požadavky kladené na podniky certifikované podle PEFC naleznete podrobně ve standardu PEFC.

Pro certifikaci podle PEFC musíte splnit tyto požadavky: