certifikace ekologického zemědělství

GlobalGAP

Úvodem – základní informace

Standardy GAP (GAP – Good Agricultural Practice) jsou soukromoprávní standardy pro správnou zemědělskou praxi, které sestavila skupina předních evropských obchodních firem s cílem sloučit, harmonizovat a přehledně uspořádat všechny zemědělské standardy, které již existují a které se používají se v různých zemních světa. Tyto standardy zahrnují požadavky na bezpečnost potravin, ochranu práce, ochranu zvířat a životního prostředí.
Standardy GLOBALGAP-Standard IFA (Integrated Farm Assurance) se vztahují na tyto oblasti:

Pro koho je určena certifikace podle standardů GlobalGAP

Certifikace podle GlobalGAP je určena pro všechny zemědělské podniky, které chtějí svoji produkci nabízet velkým obchodním řetězcům – tyto totiž zpravidla požadují doložení certifikace GAP ještě před započetím dodávek.

Protože aplikace standardů GlobalGAP zvyšuje bezpečnost potravin a jejich zpětnou vysledovatelnost v rámci podniku, hodí se tato certifikace i pro podniky, které chtějí zavést nově nebo zlepšit již existující vnitropodnikový management kvality.

Velká část požadavků, které musí být splněny pro certifikaci podle GlobalGAP, je plně pokryta již certifikací podle Nařízení Rady (ES) o ekologickém hospodaření, prováděním kontrol v rámci systému Cross Compliance nebo splněním požadavků Nařízení Rady (ES) o hnojivech. Proto je certifikace podle standardů GlobalGAP zajímavá pro ekologicky hospodařící podniky nejen z hlediska prodeje výrobků velkým obchodním řetězcům.
 

Požadavky

V rámci kontroly GlobalGAP a následné certifikace kontroluje ABCERT, zda Váš zemědělský podnik splňuje všechny níže uvedené požadavky podle těchto standardů:

 1. Zpětná vysledovatelnost produktů
  Musí být zaručena zpětná vysledovatelnost všech dodaných produktů.

 2. Záznamy / protokoly
  Vedoucí podniku musí veškeré podnikové procesy přesně dokumentovat: záznamy k osivu/sazenicím, k ochranným prostředkům používaným ve skladech, protokoly o použitých hnojivech, protokoly o skladování provozních prostředků a produktů, záznamy o dodržování všech hygienických předpisů, protokoly o školení zaměstnanců.

 3. Rozmnožovací materiál (osivo, sazenice a substrát)
  Používání kvalitního rozmnožovacího materiálu je povinné a musí být doloženo na základě dodacích listů.

 4. Historie ploch a jejich obhospodařování
  Všechna zrealizovaná opatření musí být dokumentována v kartotéce. V podniku se musí dodržovat předepsané osevní postupy.

 5. Obhospodařování půdy
  Při obhospodařování půdy jsou povoleny pouze takové postupy, které nezpůsobují erozi.

 6. Používání hnojiv
  Požadavky GlobalGAP na používání hnojiv jsou splněny dodržením Nařízení Rady (ES) o hnojivech a požadavků Cross Compliance.

 7. Zavlažování
  K zavlažování se smí používat povrchová voda až po provedení analýzy její kvality – kvalita závlahových vod má nejvyšší prioritu.

 8. Ochrana rostlin
  Kontrola v oblasti ochrany rostlin tvoří základní prvek v systému Global GAP. Podnik musí mimo jiné splnit tyto požadavky:

  • neprodlená registrace všech opatření na ochranu rostlin

  • používání integrované ochrany rostlin

  • řádné uskladnění prostředků na ochranu rostlin.

 9. Sklizeň
  Vedoucí podniku a všichni zaměstnanci se musí důkladně seznámit s obsahem nařízení o hygieně potravin. Za tímto účelem se musí provádět pravidelná školení.

 10. Posklizňová opatření
  Po sklizni se smí používat jen povolené prostředky na ochranu rostlin – všechny aplikace musí být řádně zdokumentovány.

 11. Ochrana zdraví a bezpečnost práce – sociální podmínky
  Pracovní podmínky v podniku (mzda, pracovní doba, bezpečnost práce, příp. ubytování zaměstnanců) musí splňovat všechny zákonné předpisy. Zaměstnavatel je povinen provádět pravidelná školení týkající se ochrany a bezpečnosti práce. Všechny dokumenty musí být k dispozici ve všech potřebných jazykových mutacích (v případě zaměstnávání zahraničních pracovníků).

 12. Management odpadů a životního prostředí
  Požaduje se vytvoření konceptu výroby v souladu s požadavky ochrany přírody a konceptu na zacházení s odpady.

Podrobný popis všech těchto požadavků (vč. kontrolních seznamů) a další informace naleznete na webové adrese GLOBALGAP.
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

ABCERT Vám nabízí certifikaci Vašeho zemědělského podniku podle standardů Global GAP v těchto oblastech:

Při certifikaci se rozlišuje:

V obou případech se kontroluje dodržování standardů Global GAP na základě interních a externích kontrol, které se konají vždy jednou za rok:

Kontrolní orgán pak oba tyto seznamy vyhodnotí a v případě kladného výsledku Vám zašle certifikát Global GAP. 
 

Co musíte udělat Vy

Máte-li zájem o certifikaci Vašeho podniku podle standardů GlobalGAP, zašlete nám prosím podepsané originály níže uvedených smluvních podkladů:

Po obdržení těchto dokladů Vás zaregistrujeme pod osobním registračním číslem GLOBALGAP.

Ceník všech potřebných výkonů naleznete v naší Nabídce služeb.

V rámci interní kontroly kontrolujete sami průběžně dodržování všech předepsaných standardů na základě kontrolních seznamů GlobalGAP a dokumentujete všechna opravná opatření, která příp. z takovéto interní sebekontroly vyplynou.

Externí kontrola ze strany ABCERT může být provedena nejdříve po 3 měsících hospodaření podle standardů GlobalGAP a po realizaci všech nutných opatření. Zpravidla se první externí kontrola koná v období sklizně certifikovaného produktu. Při dalších kontrolách prováděných ze strany ABCERT postačuje zkontrolovat alespoň jednu kulturu z certifikované oblasti, která se nachází v závodě (na poli, ve skladu atd.). Pozor: po ukončení sklizně již není možné certifikaci těchto produktů provést!