certifikace ekologického zemědělství

Soukromé svazy ekologického zemědělství

Úvodem – základní informace

Před nabytím platnosti Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství definovaly požadavky na produkci a zpracovávání bio-produktů soukromé svazy ekologického zemědělství – např. Bioland, Naturland a Demeter. Tyto soukromé standardy zůstávají i nadále v platnosti – v mnoha oblastech jsou požadavky soukromých svazů bioproducentů přísnější než požadavky z Nařízení Rady (ES).
 

Pro koho je určena certifikace podle soukromých standardů

Certifikace podle standardů soukromých bioproducentů je vhodná 

Požadavky

Pro certifikaci podle standardů soukromých svazů musíte současně splnit i požadavky podle Nařízení Rady (ES) – certifikace podle soukromých standardů není možná bez certifikace podle Nařízení Rady (ES). Standardy svazu Bioland nebo jiných soukromých svazů jsou přísnější než požadavky Nařízení Rady (ES) – např. u krmivových směsí z dovozu, hnojiv nebo ochranných prostředků používaných při skladování, u povolených zástav dobytka a při výběru přísad a pomocných látek pro zpracovávání).

Podrobné informace týkající soukromých svazů a jejich standardů naleznete na internetových stránkách (viz níže).
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

ABCERT nabízí kontrolu a certifikaci Vašeho podniku podle standardů těchto soukromých svazů bioproducentů:

Jako organizace pověřená státními orgány kontroluje ABCERT dodržování všech zákonných předpisů podle Nařízení Rady (ES) i standardů soukromých svazů výrobců bioproduktů.

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují jednou za rok celý Váš podnik, přičemž se zaměřují zejména:

Kromě toho ABCERT provádí i předem neohlášené náhodné kontroly a opakované kontroly.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky soukromého svazu bioproducentů, vystaví Vám ABCERT osvědčení (certifikát), které Vás opravňuje označovat produkty pocházející z Vašeho podniku logem tohoto soukromého svazu.
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li vyrábět biopotraviny podle standardů soukromých svazů bioproducentů, musíte nejdříve s příslušným svazem uzavřít smlouvu. Dále musíte splnit všechny požadavky Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství, k čemuž musíte uzavřít smlouvu se společností ABCERT o provádění kontrol podle Nařízení Rady (ES).

K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály níže uvedených dokladů, které jsou nutné pro certifikaci podle Nařízení Rady (ES):

Pokud jste smlouvu o kontrole podniku podle Nařízení Rady (ES) uzavřeli s jiným kontrolním orgánem, může ABCERT provést již přímo kontrolu i certifikaci Vašeho podniku podle standardů soukromého svazu. V tomto případě se prosím obraťte na příslušný svaz, který pověří ABCERT provedením kontroly podle svých vlastních standardů.

Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.