certifikace ekologického zemědělství

Program NOP

Úvodem – základní informace

V roce 2002 definovalo americké ministerstvo zemědělství (USDA) v programu „National Organic Program (NOP)“ a ve směrnici "NOP Final Rule" národní standardy pro ekologické zemědělství, které jsou závazné pro všechny bioprodukty vyráběné nebo dovážené do USA. Všechny potraviny, které jsou ve Spojených státech označovány nebo uváděny na trh jako „organic“, tak musí být zkontrolovány podle standardů NOP. Při certifikaci NOP nelze uplatnit žádné jiné standardy ekologického zemědělství (např. Nařízení Rady ES nebo standardy soukromých svazů a sdružení).
 

Pro koho je určena certifikace podle NOP

Každý podnik, který označuje nebo nabízí produkty ze své zemědělské výroby jako "organic", podléhá kontrolám podle směrnice „NOP Final Rule“. Tato povinnost se vztahuje na zemědělskou výrobu, sběr planě rostoucích rostlin a jejich plodin, na jejich zpracování i balení.

Má-li být produkt označen a nabízen jako „organic“, musí být celý proces od vlastní výroby až po hotový produkt certifikován bez výjimky podle požadavků NOP.
 

Požadavky

V dalším textu jsou popsány jen obecné a základní požadavky definované směrnicí NOP Final Rule. Podrobný popis těchto požadavků naleznete na webové stránce amerického ministerstva pro zemědělství USDA http://www.ams.usda.gov/nop/.

Některé níže uvedené dokumenty byly přeloženy z anglických originálů. Právně závazná je proto jen originální verze směrnice "NOP Final Rule" v anglickém jazyce.

Ve směrnici ‘NOP Final Rule’ jsou uvedeny nejen požadavky kladené na rostlinnou a živočišnou produkci a na sběr planě rostoucích rostlin, ale i požadavky na provozní prostředky, které smí být při těchto výrobních procesech použity. Každý takovýto provozní prostředek musí splňovat podmínky uvedené v seznamu ‘National List of Allowed Synthetic and Prohibited Non-Synthetic Substances’ (Národní seznam povolených syntetických a nepovolených nesyntetických substancí).
 

Obecné požadavky:

Podrobné informace týkající se jednotlivých požadavků „NOP Final Rule“ naleznete na webové stránce USDA http://www.ams.usda.gov/nop/.
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

ABCERT je kompetentním partnerem při certifikaci Vašich zemědělských produktů v souladu s požadavky NOP. Na základě osvědčení, které udělilo americké ministerstvo zemědělství (USDA), kontroluje ABCERT plnění všech požadavků směrnice NOP Final Rule, které jsou kladeny na výrobu ekologických produktů.

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují Váš podnik obvykle jednou za rok, přičemž věnují pozornost zejména:

V případě potřeby mohou být provedeny další předem nahlášené i nenahlášené kontroly, jejichž cílem bude opětné ověření konformity Vašeho podniku se směrnicí ‘NOP Final Rule’.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky směrnice ‘NOP Final Rule’, zašle Vám ABCERT osvědčení, které Vás opravňuje nabízet produkty z Vaší výroby v souladu s touto směrnicí (certifikát NOP).
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li získat certifikaci NOP, musíte na adresu ABCERT zaslat tyto podklady:

Podklady k žádosti výrobce / zemědělského podniku:

Podklady k žádosti zpracovatele:

Po obdržení výše uvedených dokumentů zkontroluje ABCERT během 10 pracovních dnů, zda Vaše žádost splňuje požadavky na certifikaci podle ‘NOP Final Rule’. Náklady na tuto kontrolu jsou uvedeny v naší Nabídce služeb.

O případném splnění všech požadavků Vás vyrozumíme písemně. Společně s tímto vyrozuměním od nás obdržíte i závěrečnou cenovou nabídku a smlouvu na certifikaci NOP.

Budou-li ve Vaší žádosti o certifikaci NOP některé dokumenty chybět nebo nebude-li Váš podnik splňovat všechny požadavky podle ‘NOP Final Rule’, vyhrazuje si ABCERT AG právo schválit žádost s výhradou – v takovém případě musíte všechny chybějící podklady urychleně doplnit nebo zrealizovat potřebná opatření ke splnění požadavků NOP. Poté ABCERT schválí Vaši žádost bez výhrad a zašle Vám Smlouvu na certifikaci NOP.

Jako podnik certifikovaný podle NOP se zavazujete