certifikace ekologického zemědělství

Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství

Úvodem – základní informace

Od roku 2003 spadá i výroba krmiva z ekologického zemědělství do kompetence Nařízení Rady ES. Podniky vyrábějící krmivo pro ekologickou živočišnou výrobu proto rovněž podléhají příslušnému kontrolnímu řízení a jejich značení musí být v souladu s Nařízením Rady ES.
 

Komu je naše nabídka určena

Naše nabídka je určena všem podnikům, které připravují čistá krmiva, krmné směsi, minerální krmné směsi a výchozí suroviny pro krmiva, a jejichž produkty jsou určeny k použití v ekologické živočišné výrobě. Dále je naše nabídka určena i výrobcům krmiv pro domácí zvířata.
 

Požadavky

Nařízení Rady ES obsahuje tyto požadavky na výrobu krmiv pro ekologickou živočišnou výrobu:
Suroviny / komponenty:

Výrobní postupy / zabezpečení kvality:

Další požadavky kladené na podniky, které připravují nebo skladují společně ekologické a neekologické výrobky:

Dokumentace toku zboží, transport:

Deklarace a etiketování:

Co Vám může nabídnout ABCERT

Společnost ABCERT je spolehlivým a kompetentním partnerem při certifikaci bioprodukce krmiv z Vašeho podniku!

Jako organizace pověřená státními orgány kontroluje ABCERT dodržování všech zákonných předpisů, které předepisuje Nařízení Rady (ES) pro výrobu krmiv určených pro ekologickou živočišnou výrobu.

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují jednou za rok celý Váš podnik, přičemž se zaměřují zejména:

Kromě toho provádí i předem neohlášené náhodné kontroly a opakované kontroly.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky Nařízení, vystaví Vám ABCERT osvědčení (certifikát), které Vás opravňuje označovat krmiva pocházející z Vašeho podniku jako ekologická krmiva.
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li zpracovávat ekologická krmiva, doporučujeme Vám uzavřít s ABCERT smlouvu o provádění kontrol podle Nařízení Rady (ES). Ceník všech činností spojených s těmito kontrolami naleznete v naší Nabídce služeb.

K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály níže uvedených dokladů:

Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.