certifikace ekologického zemědělství

Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství

Úvodem – základní informace

Nové Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a jeho prováděcí předpisy vstoupily v platnost 01. ledna 2009. Toto nařízení zahrnuje předpisy týkající se produkce, zpracovávání, obchodování a dovozu bio-produktů v rámci celé EU a stanovuje pravidla pro jejich kontrolu a značení, čímž zamezuje zneužívání chráněných značek „bio“ a „eko“. Kontrolní povinnost podle Nařízení Rady se nevztahuje na maloobchodníky, kteří prodávají bio-produkty přímo konečným spotřebitelům a skladují je pouze pro tyto účely.
 

Komu je naše nabídka určena

Všechny podniky, které prodávají nebo skladují bio-produkty, a dále i maloobchodníci, kteří sami vyrábí nebo upravují bio-produkty nebo kteří těmito činnostmi pověřují třetí osoby, podléhají kontrole podle Nařízení Rady. Tato povinnost se nevztahuje pouze na:

POZOR: Na velkoobchod se kontrolní povinnost vztahuje vždy!


Požadavky

Na základě Nařízení Rady ES musí podniky zabývající se prodejem a skladováním bio-produktů splňovat tyto požadavky:

Kontroly na vstupu zboží
Již při nákupu nebo dodávání bio-produktů je nutné kontrolovat správnou a úplnou deklaraci zboží! Bio-produkty musí být na všech relevantních dokladech označeny jako produkty z ekologického zemědělství! Kontrola na vstupu zboží musí být dokumentována – např. podpisem na dodacích listech. Tato dokumentace musí být řádně archivována!

Nařízení rady stanovuje i podrobné požadavky na etiketování bio-produktů: vedle zákonem předepsaných údajů musí být na etiketě bio-produktů i

Dbejte na to, aby Vám každý dodavatel bio-produktů předal platný certifikát ještě před nákupem zboží!!

Záznamy a protokoly
Velmi důležitá je i kontrola množství bio-produktů, které jsou uváděny do oběhu. Při kontrole se proto kontrolují i doklady o nákupu a prodeji (faktury, dodací listy), příp. statistiky zboží a údaje z inventury.

Skladování bio-produktů
Pro bio-produkty není nutné vyhrazovat zvláštní sklady, doporučujeme však rezervovat ve skladě zvláštní místo, které bude sloužit výhradně k ukládání těchto produktů . V každém případě musí být bio-produkty označeny tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné i pro cizí osoby.

Velmi důležité je zabránit kontaminaci bio-produktů ochrannými látkami používanými při deratizaci skladů. Proto je nutné upozornit deratizační firmu, že ve skladu jsou uloženy i produkty z ekologického zemědělství.
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

Společnost ABCERT je spolehlivým a kompetentním partnerem pro certifikaci „bio“ Vašeho podniku!

Jako organizace pověřená státními orgány kontroluje ABCERT dodržování všech zákonných předpisů, které jsou definovány v Nařízení Rady (ES) pro ekologické zemědělství.

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují jednou za rok celý Váš podnik, přičemž se zaměřují zejména:

Kromě toho provádí i předem neohlášené náhodné kontroly a opakované kontroly.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky Nařízení, vystaví Vám ABCERT osvědčení (certifikát), které Vás opravňuje označovat produkty pocházející z Vašeho podniku značkou „eko“ nebo „bio“.
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li prodávat bio-produkty, doporučujeme Vám uzavřít s ABCERT smlouvu o provádění kontrol podle Nařízení Rady (ES). Ceník všech činností spojených s těmito kontrolami naleznete v naší Nabídce služeb.

K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály níže uvedených dokladů:

Po podpisu smlouvy Vám obratem oznámíme Vaše kontrolní číslo – pod tímto číslem Vás také nahlásíme odpovědnému úřednímu orgánu jako bio-podnik.

Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.