certifikace ekologického zemědělství

Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství

Úvodem – základní informace

Nařízením Rady (ES) o ekologickém zemědělství jsou upravovány směrnice výrobců a zpracovatelů bio-produktů v rámci celého Evropského společenství. Kontrolní řízení u bio-produktů dovážených z mimoevropských států je rovnocenné kontrolám, které jsou prováděny v rámci EU a podle Nařízení Rady (ES) – takto je zajištěno splnění všech požadavků evropského systému kontrolu. Kromě toho jsou v Nařízení komise ES (č. 1235/2008) definovány i všechny formality, které musí být splněny při dovozu bio-produktů ze zahraničí.
 

Pro koho je toto kontrolní řízení určeno

Toto řízení je určeno pro všechny podniky, které chtějí do České republiky dovážet bio-zboží vyráběné v zahraničí.
 

Požadavky

Dovoz zboží ze států Evropského společenství 
Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství klade na dovoz zboží z členských států EU stejné požadavky jako na dodavatele zboží se sídlem v České republice. Při nákupu je pouze nutné dbát na to, aby zboží bylo jak na obalech, tak i ve všech dokladech označeno jako bio-zboží. Kromě toho musí prodávající na základě certifikátu (nebo potvrzení o shodě) doložit, že podléhá kontrolnímu řízení ES.

Dovoz zboží ze zemí uvedených na seznamu tzv. třetích zemí (Argentina, Austrálie, Kostarika, Indie, Izrael, Švýcarsko, Nový Zéland)
Tyto země jsou uvedeny na seznamu třetích zemí v příloze III Nařízení Rady (ES) č. 1235/2008. Pozor! Tento seznam se neustále mění, proto je nutné informovat se před zahájením dovozu o aktuálním stavu. Z těchto zemí je možné dovážet bio-produkty za podmínky, že:

Dovoz zboží z ostatních zemí
U dovozu zboží ze zemí, které nejsou členy EU a nejsou uvedeny na seznamu třetích zemí, se dovozce musí podrobit kontrolnímu řízení podle Nařízení Rady ES, které provede některý schválený kontrolní orgán.
Kromě toho musí dovozce podat žádost o zmocnění k dovozu. Zboží může být dovezeno až po udělení tohoto zmocnění.
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

Společnost ABCERT je spolehlivým a kompetentním partnerem při certifikaci bioproduktů z Vašeho podniku!

Jako organizace pověřená státními orgány kontroluje ABCERT dodržování všech zákonných předpisů, které jsou uvedeny v Nařízení Rady (ES) pro dovoz ekologických produktů.

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují jednou za rok celý Váš podnik, přičemž se zaměřují zejména:

Kromě toho se provádí i předem neohlášené náhodné kontroly a opakované kontroly.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky Nařízení, vystaví Vám ABCERT osvědčení (certifikát), které Vás opravňuje označovat produkty z Vašeho podniku jako „bio“ nebo „eko“.

U států, které nejsou členy EU a nejsou ani uvedeny na seznamu třetích zemí (příloha III Nařízení Rady ES č. 1235/2008) pomáhá ABCERT s certifikací ekologických producentů v souladu s ustanoveními v Nařízení Rady. Po úspěšné certifikaci může takovýto podnik nabízet svoje výrobky s ekologickým označením a dovážet je v souladu s výše uvedeným postupem i do zemí Evropské unie.
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li dovážet bio-produkty ze zahraničí do České republiky, doporučujeme Vám uzavřít nejdřív s ABCERT smlouvu o provádění kontrol. K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály všech potřebných dokladů.

Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.